ŠEMA MONTIRANJA SKELE
Stubovi se montiraju na razmaku od po 3m, dok se horizontalne cevi montiraju pomoću fiksnih spojnica na svakih 1m. Obrtna spojnica se montira na kose ukrute koje se postavljaju po vertikali na početku i kraju konstrukcije. (1) mesto vezivanja fisknih spojnica; (2) mesto vezivanja obrtnih spojnica;